mimeini - Blog & Projekcts

This page in English


Home
Blog og Projekter


Onsdag den 17. april 2024

BRATS-bevægelsen


Sideoversigt


Brug menupunkterne til at komme til den tilsvarende overskrift på siden


Ferskenfarvet billede med en indisk kvovinde i rødt tøj og ned teksten. BBRATS-bevægelsen en global megatrend

BRATS-bevægelsens

    Et forsøg på at indkredse den bevægelse som opstod ud af utilfredsheden med covid-19 nedlukningen i 2020 - 2021.

Bevægelse tabte naturligt nok momentum i takt med at samfundet genåbnedes hen over 2021 og 2022, men den forsvandt dog ikke. Det var som om hele samfundet havde forandret sig og alle havde svært ved at finde tilbage i deres vandte gænger efter nedlukningensårene.

Dem som havde fundet sammen i modstanden mod nedlukningerne og vaccinationsprogrammet havde fået et helt nyt syn på samfundet og på de ting som foregik bag kulisserne i samfundet både lokalt og globalt.

Bevægelsen fandt nye fokusområder, men det var den samme impuls og den samme erkendelse som var bærende for de menneske som havde fundet sammen i den.

1 maj-arrangementet i Fælledparken forsøger at tegne et portræt af denne bevægelse. At give et billede af hvad der karakteriserer den.

Tilbage til Sideoversigten

Hvad er BRATS-bevægelsen?

    BRATS står for "Betrayal Recognizing And Truth Seeking" som på dansk bliver til "Bedrags Erkendende og Sandhedssøgende". BRATS er samtidig det engelske ord for "møgunger" og det er også navnet på et legendarisk dansk punk-band fra sluthalvfjerserne.

    Forkortelsen BRATS er skabt i et forsøg på at give et navn til en bevægelse som tog form under Covid-19-nedlukningerne over alt i verden.

    BRATS-bevægelsen er en bevægelse bestående af mennesker som på baggrund af covid-indgrebene i samfundet er blevet bevidst om at vi i vesten udsættes for en omfattende og koordineret propaganda.

    En propaganda som er sneget sig ind i alle hjørner af vores samfund uden at vi har opdaget det.

    En propaganda som fint kan sammenlignes med den propaganda som er så velbeskrevet fra det hedengangne Sovjetunionen, hvor alt fra den almindelige nyhedsdækning til skolernes historieundervisning var drejet og vinklet til at påvirke - og forme befolkningens virkelighedsopfattelse.

    Der har været en tendens i pressen og i samfundsdebatten til at fremstille de mennesker som deltog i demonstrationer mod Covid-19-nedelukningerne som vildfarne og vrede vrangforestillingsdyrkere. Ofte ovenikøbet knyttet sammen med ord som radikale, voldsparate og højreekstreme.

    Den fremstilling stemmer ikke overens med virkeligheden. Faktisk adskiller BRATS-bevægelsen sig ikke væsentlig fra øvrige meningsfællesskaber i samfundet.

    Bevægelsen er lige så optaget af at finde brugbare løsninger på aktuelle problemer, som andre meningsfælleskaber er.

    Bevægelsen afspejler en grundlæggende tvivl på myndighedernes reelle hensigter, på deres troværdighed og på sandhedsværdien i de fortællinger som bringes af mainstream-medierne.

    Bevægelsen er på sporet af den bagvedliggende agenda. Den er blevet bevidst om at vi udsættes for en samordnet manipulation som udgår fra myndigheder og mainstream-medier, men hvad er formålet med denne propaganda og hvad er den bagvedliggende agenda?

    BRATS-bevægelsen stiller spørgsmålstegn ved stort set alt det vi troede vi vidste.

    Det kan være meget angstprovokerende at stille spørgsmålstegn ved de forestillinger som konstituerer vores virkelighedsopfattelse, men det er legitimt, at gøre det og derfor bør det også være plads til BRATS-bevægelsen på lige fod med de øvrige meningsfælleskaber til 1. maj i Fælledparken.

Tilbage til Sideoversigten

Test din viden om BRATS-bevægelsen

Det er et navn jeg har fundet på i et forsøg på at karakterisere den bevægelse som opstod som en temmelig markant subkultur både herhjemme og i udlandet i foråret 2020, da de fleste lande i verden lukkede ned og indførte skrappe restriktioner i forbindelse med den prokla-merede Covid-19-pandemi.

    En subkultur som stillede spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af det narrativ som blev fremført af politikere, eksperter og medier som begrundelse for restriktionerne. En subkultur som gik på gaderne og demonstrerede og som markerede sig på de sociale medier over alt i verden. En subkultur som ikke forsvandt selv efter at alle lande havde afviklet deres restrikti-oner.

    Jeg vil vove den påstand at denne subkultur den dag i dag er i fremmarch overalt i verden. Dens tankegods bliver mere og mere udbredt i det brede samfund.

    Guiden her er møntet på mennesker som ikke selv har været del af denne bevægelse. Mennesker som har betragtet den udefra som en tendens i tiden.

    Guiden er skrevet i et oprigtigt forsøg på at afspejle bevægelsens værdier og forståelsesram-mer af en person som selv har været del af bevægelsen lige fra starten.

    Guiden gennemgår 19 udbredte forestillinger om bevægelsen som opstod ud af Covid-19-nedlukningerne og forsøger kortfattet at uddybe, nuancere, bekræfte eller afkræfte dem.

    BRATS-bevægelsens er en broget og samnensat bevægelse og de værdier jeg uddra-ger/nævner her vil ikke være dækkende for alle. Det er et forsøg på at afspejle nogle gennem-gående tendenser.

    Her kan du teste din viden om BRATS-bevægelsen:

1. BRATS er "flat earthers"!

    Der er faktisk en andel af BRATS-bevægelsen som mener at jorden er flad. Det er dog ikke størstedelen, måske 10 - 15 procent af bevægelsen.

3. BRATS mener at Onkel Reje groomer børn til satanisme

    Det er der i hvert fald en del i bradsbevægelsen så gør. De fleste i bevægelsen er nok enige om at Onkel Reje er udtryk for en usund tendens i indenfor børne tv.

2. BRATS er antisemitiske!

    Det er forkert. Der florerer i BRATS bevægelsen et hav af forskellige forståelsesrammer som involverer nogle jødiske konspirationer omhandlende Ashkenazisk jødedom, Musat og Israel. Der er dog lagt fra konsensus om disse forskellige teorier og generelt kan man ikke tale om antisemitisme i bevægelsen. Der er faktisk en del jøder som er en aktiv del af bevægelsen.

4. BRATS er rasister!

    Dette er også en misforståelse. Mange BRATS er skeptiske over for indvandring fordi de ser det som del af en agenda som handler om at flytte rundt på folk, skabe kaos og nedbryde den nationale identitet, men det kan ikke sidestilles med en racistisk holdning.

5. BRATS tilhører den yderste højrefløj!

    Det er ikke rigtigt. BRATS kommer generelt fra mange forskellige politiske orienteringer og kan ikke deles op på en almindelig højre - venstre skala. Når det er sagt er så er der i bevægel-sen en tilbøjelighed til at søge tilbage mod mere traditionelle værdier som jo er værdier som oftest repræsenteres af den politiske højrefløj. Det gælder dog ikke kongehuset som de fleste BRATS er skeptiske overfor.

6. BRATS er prepere!

    Det tror jeg godt man kan sige ja til. De fleste BRATS forbereder sig på forskellig vis på for-skellige krisescenarier.

7. BRATS tror at de kongelige er "reptiler".

    Nej. Reptil-teorien som blandt andre David Icke har fremført er ikke særlig udbredt i BRATS - miljøet.

8. BRATS er Qanons!

    Der kan ikke herske tvivl om at det tankegods som blev delt i den amerikanske Qanon-bevægelse har haft stor indflydelse på BRATS-miljøet. Der er dog også en stor skepsis overfor Qanon og det er min vurdering at der stort set ikke er nogle erklærede Qanons i den danske BRATS bevægelse.

9. BRATS er "antivaxers"!

    Det tror jeg godt man kan sige ja til. Det er ikke sikkert de er imod alle vacciner, men de er alle meget kritiske overfor Covid-19 vaccinerne.

10. BRATS er klima fornægtere!

    Det tror jeg også godt jeg tør sige ja til. De fleste BRATS tror ikke på de udbredte fortællinger om drivhuseffekten og de menneskeskabte klimaforandringer.

11. BRATS er paranoide!

    Det er ikke korrekt. Under Covid nedlukningen var BRATS-bevægelsen netop kendetegnede ved at være uforfærdede i forhold til risikoen for at blive smittet med Covid-19. De færdes uden værnemidler, de mødtes fysisk med mange og gav hinanden store lange kram. Man kan tale om at BRATS er bekymret for nogle andre ting end dem mainstreamkulturen er bekym-rede for, men man kan ikke sige at de generelt et paranoide.

12. BRATS er voldsparate!

    Der er i store dele af BRATS-bevægelsens en stærk vrede på de myndigheder, mediefolk, em-bedsfolk og politikere som man mener har udsat befolkningen for bedrag og manipulation som har kostet splittelse, smerte, sorg, død og ødelæggelse. BRATS-bevægelsens kan dog ikke betegnes som en voldsparat bevægelse. Det er først og fremmest en oplysningsbevægelse. Deltagerne i bevægelsen håber at kunne "vække" deres medmennesker op så de "siger fra" overfor de ødelæggende tiltag som udgår fra medier og myndigheder.

13. BRATS er Trump tilhængere!

    Donald Trump synes at være en person som deler vandene over alt. Sådan er det også i BRATS milijøet. Man kan bestemt ikke ikke generelisere BRATS-miljøet som Trump-tilhængere selv-om der er Trump tilhængere i bevægelsen.

14. BRATS er Putin tilhængere!

    Det er rigtigt at de fleste i BRATS-miljøet er meget skeptiske overfor vestlige mediers frem-stilling af krigen i Ukraine og fremstillingen af Putin som superskurk. Der er dog også skepsis overfor Putin i store dele af BRATS-miljøet og det vil være misvisende generelt at forstå BRATS som Putinister.

15. BRATS er antimyndigheds ekstremister!

    Politiets efterretningstjeneste PET har opfundet begrebet anti myndigheds ekstremister og associerer dette begreb med BRATS - bevægelsen. Det er helt rigtigt at der i BRATS-miljøet er en stor skepsis overfor myndighederne. Det er også rigtigt at der i store dele af miljøet er en stor vrede overfor både myndigheder, medier, banker og store virksomhedskonglomerater. Men BRATS er som tidligere nævnt generelt ikke voldsparate. Det er en oplysningsbevægelse. Nøgleordene er erkendelse og formidling. Bevægelsen ønsker at advare om manipulation og skjulte dagsordener.

16. BRATS er en trussel mod samfundet!

    De fleste BRATS ønsker at det i deres øjne dybt korrupte magtsystem skal forgå, men de er ikke interesseret i at dette sker gennem en voldelig magtovertagelse. De ønsker en "opvåg-ning". De ønsker at befolkningen generelt indser at de er blevet ført bag lyset og at der på den baggrund indledes en proces imod det korrupte magtsystem. De ønsker heller ikke en omfat-tende destabilisering af samfundet. Tvært imod ønsker de at sikre infrastrukturer og forsy-ningslinjer, så nej BRATS udgør ikke en trussel mod samfundet - de advarer om en trussel mod samfundet.

17. BRATS elsker konspirationsteori. Alt har interesse bare det er vildt og afviger fra den officielle forklaring!

    Den virkelighedsopfattelse som BRATS bevægelsen står på mål for er så fundamantalt anderledes i forhold til mainstream opfattelsen så det kan se ud som om BRATS dyrket konspirationsteorier for konspirationsteoriernes skyld. Det er dog ikke tilfældet. BRATS forsøger generelt at skabe sig et mere realistisk billede af virkeligheden. De teorier som ser ud til at have relevans for dette projekt er der åbenhed overfor i miljøet. Men der er også en stor kritisk gennemgang af det materiale som deles. Det er de færreste BRATS som lever op til myten om en person som ikke kan rumme livets realiteter og derfor søger tilflugt i fantasifulde teorier af en hver art som de finder på nettet.

18. BRATS tror ikke på månelandingen!

    Det er rigtigt. De fleste i BRATS - bevægelsen mener at månelandingen i 1969 var fake.

19. BRATS er transforskrækkede og homofobe!

    Sjovt nok rummer bevægelsen nogle markante homoseksuelle, transkønnede og crossdressere. Professor Jordan Petersen fra Howard University i USA står til tal for at den moderne Vogue Kultur har fået forbyttet begrebet køn og begrebet identitet på en uheldig måde på og det er nok en holdning som de fleste i BRATS-bevægelsen deler.

mimeini - Mikkel Meinike Nielse - footer